zdjęcie

W dniu 11 kwietnia 2022r.  Burmistrz Kałuszyna Pan Arkadiusz Czyżewski  oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie Pan Marek Pachnik  wzięli udział w   spotkaniu podsumowującym   pierwszą edycję rządowego program  Laboratoria Przyszłości.  Celem inicjatywy Laboratoriów Przyszłości jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

zdjęcie

Kolejne termomodernizacje na #Mazowsze dzięki Funduszom Europejskim. Ponad 2,6 mln zł z Funduszy Europejskich umożliwi modernizację energetyczną budynków:

informacja na temat grantu

Informuję, że Gmina Kałuszyn pozyskała środki w kwocie 39 700,00 zł na zakup 10 laptopów wraz z oprogramowaniem dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR. 

Z dniem 28 marca 2022 roku została zawarta umowa nr 1673/2022 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 

informacja dotycząca przydzielonego grantu

Gmina Kałuszyn, zgodnie z wnioskiem zaakceptowanym w dniu 7 lutego  2022 roku, pozyskała środki w kwocie 172 470,00 zł  na realizację działań, których celem jest  podniesienie  poziomu bezpieczeństwa cyfrowego oraz cyfryzacji  budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

W dniu  08 marca  2022 roku została zawarta umowa o powierzenie grantu o numerze 3739/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Przyznany grant przeznaczony będzie na cyfryzację urzędu miejskiego poprzez: modernizację serwerowni, wzmocnienie ochrony sieci LAN,  nabycie sprzętu IT, oprogramowania  i niezbędnych licencji. Przeprowadzona została również diagnoza cyberbezpieczeństwa.

Efektem realizacji projektu będzie usprawnienie pracy zdalnej, dostępu do elektronicznych usług publicznych oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Gmina Kałuszyn w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 70 624 291, 63 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838, 76 zł.

 

tablica projektu

Publiczny internet dla każdego w Gminie Kałuszyn

Zadanie pn.: „Publiczny internet dla każdego w Gminie Kałuszyn”  zostało zrealizowane w ramach Działania nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" POPC

Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu"

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu: 64 368 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 54 712,80 zł.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 9 655,20 zł.

 

Publiczne punkty dostępu zostały zainstalowane w zewnętrznej przestrzeni ogólnodostępnej oraz w instytucjach użyteczności publicznej. Utworzono 7zewnętrznych i 7 wewnętrznych punktów dostępu w następujących lokalizacjach:

- zewnętrzne:

 1. Park, Pl. Kilińskiego – 1 szt.
 2. Zalew Karczunek, ul. 1-go Maja – 2 szt.
 3. Dworzec PKS, ul. Barlickiego – 1 szt.
 4. Boisko Victoria, ul. 1-go Maja – 1 szt.
 5. Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej , ul. Pocztowa 4 – 1 szt.
 6. Teren przy szkole Podstawowej , ul. Pocztowa 4 – 1 szt.

- wewnętrzne:

 1. Budynek Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, ul. Pocztowa 1 – 1 szt.
 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Warszawska 50 – 1 szt.
 3. Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej, ul. Wojska Polskiego 24 – 1 szt.
 4. Budynek Klub Senior+, Zakład Gospodarki Komunalnej i Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 20 – 1 szt.
 5. Biblioteka Publiczna, ul. Warszawska 39 – 1 szt.
 6. Dom Kultury, ul. Warszawska 45 – 1 szt.
 7. Szkoła Podstawowa w Kałuszynie, ul. Pocztowa 4 – 1 szt.

REGULAMIN

05062020Gmina Kałuszyn realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich – „Zdalna Szkoła w Gminie Kałuszyn”

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

 

Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

 

Tytuł projektu: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

 

Wnioskodawca: Gmina Kałuszyn

 

Kwota dofinansowania projektu: 60 000,00 zł

 

Wsparciem została objęta Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie poprzez zakup 25 szt. laptopów z oprogramowaniem i akcesoriami. Z przekazanego sprzętu skorzystają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

logo_dofinansowanie_15_12_2021_1Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki przekazywane są do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego ponad 12 mld złotych:

 • 6 mld zł – środki, które trafiły latem 2020 roku do wszystkich gmin i powiatów w całej Polsce (wsparcie wyliczone z zastosowaniem algorytmu);
 • 4,35 mld zł – środki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w grudniu 2020 roku, w ramach pierwszego konkursu;
 • 1,89 mld zł – środki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w marcu 2021 roku, w ramach drugiego konkursu;
 • 673 mln zł przyznane w marcu 2021 roku gminom górskim z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi;
 • 340 mln zł skierowanych do gmin popegeerowskich (nabór wniosków zakończył się 12 lutego 2021 r.).

Gmina Kałuszyn w roku 2020 w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała  500 000,00 PLN. Dzięki pozyskanym środkom wykonane zostało zadanie pn: Remont ulicy Polnej i Pocztowej. W ramach zadania:  

- na całej długości ul. Pocztowej (od km 0+008 do km 0+313) ułożona została warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego oraz warstwa wierzchnia asfaltowa nadająca spadki podłużne i poprzeczne zapewniające swobodny spływ wód w stronę ul. Ogrodowej ,

- na całej długości ul. Polnej (od km 0+000 do km 0+462) ułożona została warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego oraz warstwa wierzchnia asfaltowa nadająca spadki podłużne i poprzeczne zapewniające swobodny spływ wód, montaż kratek ściekowych połączonych przykanalikiem z istniejącym na działce gminnej szczelnym zbiornikiem bezodpływowym.

Dofinansowanie: 450 161,00 zł

Całkowita wartość zadania: 450 161,00 zł

 

logo projektu

Zadanie pn.: „Publiczny internet dla każdego w Gminie Kałuszyn”  zostało zrealizowane w ramach Działania nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" POPC

Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu"

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu: 64 368 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 54 712,80 zł.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 9 655,20 zł.

 

Publiczne punkty dostępu zostały zainstalowane w zewnętrznej przestrzeni ogólnodostępnej oraz w instytucjach użyteczności publicznej. Utworzono 7zewnętrznych i 7 wewnętrznych punktów dostępu w następujących lokalizacjach:

- zewnętrzne:

 1. Park, Pl. Kilińskiego – 1 szt.
 2. Zalew Karczunek, ul. 1-go Maja – 2 szt.
 3. Dworzec PKS, ul. Barlickiego – 1 szt.
 4. Boisko Victoria, ul. 1-go Maja – 1 szt.
 5. Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej , ul. Pocztowa 4 – 1 szt.
 6. Teren przy szkole Podstawowej , ul. Pocztowa 4 – 1 szt.

- wewnętrzne:

 1. Budynek Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, ul. Pocztowa 1 – 1 szt.
 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Warszawska 50 – 1 szt.
 3. Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej, ul. Wojska Polskiego 24 – 1 szt.
 4. Budynek Klub Senior+, Zakład Gospodarki Komunalnej i Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 20 – 1 szt.
 5. Biblioteka Publiczna, ul. Warszawska 39 – 1 szt.
 6. Dom Kultury, ul. Warszawska 45 – 1 szt.
 7. Szkoła Podstawowa w Kałuszynie, ul. Pocztowa 4 – 1 szt.

flagaW ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021 Moduł 2, Gmina Kałuszyn pozyskała środki na zapewnienie w bieżącym roku działalności Klubu „Senior+”, funkcjonującego w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wartość dofinansowania: 42 720,00 zł

Całkowita wartość projektu: 122 720,00 zł

Podstawowe informacje o projekcie:

Celem strategicznym Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także ich zaktywizowanie i zaangażowanie w działania samopomocowe oraz na rzecz środowiska lokalnego.

W ramach Programu jednostki samorządu mogą otrzymać:
1) jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia (moduł1),
2) zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia (moduł 2).

Bezpośrednim realizatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie.