Kontynuacja programu odbioru azbestu

  • Drukuj

W dniu 4 sierpnia 2020 roku zawarta została umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą Kałuszyn na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn”.

Gmina Kałuszyn otrzymała kwotę dofinansowania w wysokości 34 957,06 zł (co stanowi 100% wartości zadania). Zakończenie realizacji zadania wg umowy wraz z osiągnięciem efektu ekologicznego nastąpi w terminie do 16 października 2020 r.
W ramach realizacji zadania z terenu miasta i gminy zostanie usunięte i unieszkodliwione 113,568 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.