Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja dla osób, które zużywają olej opałowy do celów grzewczych - zmiany w sprzedaży oleju opałowego do celów opałowych od 1 września 2019 r.

Do kiedy należy się zarejestrować.
Do 31 marca 2020 r. będzie można kupić olej opałowy na dotychczasowych zasadach, czyli bez konieczności rejestracji urządzenia grzewczego w urzędzie skarbowym. Nie warto jednak odkładać tej czynności na ostatnią chwilę, zwłaszcza, że termin ten przypada w sezonie grzewczym.

 


Co należy zrobić
Osoby lub podmioty, które będą chciały od 1 września 2019 r. kupić olej opałowy na nowych zasadach, tj. potwierdzać odbiór i składać oświadczenie o przeznaczeniu elektronicznie w systemie monitorowania przewozu towarów (SENT), powinny najpierw złożyć, m.in. elektronicznie zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU we właściwym w sprawach akcyzy urzędzie skarbowym aby uzyskać status tzw. zużywającego podmiotu olejowego (ZPO).


Zgodnie z nowymi regułami, osoby i podmioty zużywające, które będą kupować olej opałowy będą zobowiązane do zarejestrowania posiadanych urządzeń grzewczych (pieców) we właściwym do wykonywania zadań w zakresie akcyzy urzędzie skarbowym.


Po rejestracji podmioty te uzyskają od naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, które będzie zawierać numer identyfikacyjny każdego miejsca, w którym znajduje się urządzenie grzewcze stacjonarne, a w przypadku urządzeń grzewczych niestacjonarnych (nagrzewnice, osuszacze) – numer identyfikacyjny tego urządzenia.


Dostawa olejów będzie możliwa wyłącznie do miejsca wskazanego przy rejestracji jako miejsce, w którym znajduje się urządzenie grzewcze stacjonarne albo w przypadku urządzenia grzewczego niestacjonarnego – do miejsca, w którym aktualnie się ono znajduje, o ile podmiot zużywający olej opałowy poda numer identyfikacyjny takiego urządzenia nadany przy rejestracji.


Uwaga!
Numery identyfikacyjne, należy podać sprzedawcy oleju przy składaniu zamówienia.
Po dostawie oleju trzeba będzie również elektronicznie potwierdzić ilości odebranego oleju opałowego.


Kto musi zarejestrować urządzenia
Każdy, kto chce nabywać olej opałowy do celów grzewczych, aby zużyć go w posiadanych urządzeniach grzewczych.


Czy należy podawać sprzedawcy numer identyfikacyjny
Gdy nie przekażemy sprzedawcy przy zamawianiu oleju opałowego numeru identyfikacyjnego, wówczas nie będziemy mogli kupić tego paliwa, ponieważ sprzedawca odmówi jego dostawy.


Kiedy można kupić olej opałowy bez rejestracji w urzędzie skarbowym
Jedynym przypadkiem, kiedy można będzie kupić olej opałowy bez uprzedniej rejestracji urządzeń grzewczych w urzędzie skarbowym, będzie zakup oleju w punktach sprzedaży detalicznej maksymalnie 100 kg lub 100 litrów oleju jednorazowo w opakowaniach jednostkowych, które zawierają nie więcej niż 30 kg lub 30 litrów każde – w takim przypadku konieczne będzie przekazanie sprzedawcy informacji o rodzaju, typu, mocy i liczbie posiadanych urządzeń grzewczych, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.


Gdzie rejestrować urządzenie
Zarejestrować należy w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach podatku akcyzowego - nie każdy urząd skarbowy zajmuje się akcyzą.
Wykaz urzędów skarbowych oraz terytorialny zasięg ich działania określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy (Dz. U. poz. 371).


Osoby fizyczne wybierają akcyzowy urząd skarbowy właściwy dla adresu ich miejsca zamieszkania albo miejsca pobytu, natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej – urząd właściwy dla miejsca ich siedziby, a podmioty aktualnie zarejestrowane dla potrzeb akcyzy wybierają właściwy dotychczasowo urząd skarbowy.


Jak dokonać rejestracji
Możesz:

  • zgłosić elektronicznie za pośrednictwem portalu PUESC https://puesc.gov.pl/. Osoby fizyczne będą mogły też zarejestrować się korzystając z Portalu Podatkowego na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce „Akcyza”, natomiast podmioty gospodarcze będą mogły dokonać rejestracji korzystając z Portalu Podatkowego po 1 września 2019 r. - w przypadku zgłoszenia elektronicznego, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKC-PR/U wydane zostanie on-line.
  • wybrać tradycyjny, papierowy formularz zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego (druk AKC-RU/AKC-ZU ewentualnie z załącznikiem AKC-RU/A), który składa się we właściwym w sprawach podatku akcyzowego urzędzie skarbowym. Po prawidłowym złożeniu zgłoszenia naczelnik urzędu skarbowego w ciągu 7 dni wyda dokument potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego (druk AKC-PR/U), w którym wskazane będą numery identyfikacyjne urządzeń grzewczych (dla urządzeń niestacjonarnych) lub miejsc, w których się one znajdują.

Uwaga!
Osobom fizycznym i podmiotom, które nie prowadzą działalności gospodarczej, do złożenia uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego przez PUESC wystarczy konto proste.
Jakie dane należy podać w zgłoszeniu rejestracyjnym uproszczonym


W zgłoszeniu, poza swoimi danymi adresowymi, należy podać miejsca instalacji użytkowanych urządzeń grzewczych oraz informacje o wszystkich posiadanych urządzeniach, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych (mobilnych).


W przypadku miejsc zainstalowania urządzeń grzewczych stacjonarnych należy podać dodatkowo dane geolokalizacyjne (współrzędne geograficzne) tych miejsc – w przypadku zgłoszeń elektronicznych, po wpisaniu adresu miejsca wystarczy wybrać opcję „pobierz współrzędne”. Przy wypełnianiu formularzy papierowych dla ustalenia współrzędnych geolokalizacyjnych można skorzystać z aplikacji nawigacyjnych lub elektronicznych map, gdzie po kliknięciu we właściwym miejscu na mapie pojawią się, np. takie dane 52.549730, 19.732958 albo poprosić o pomoc w urzędzie skarbowym.


W przypadku urządzeń grzewczych należy podać ich rodzaj, typ i moc oraz przewidywaną ilość zużywanego oleju rocznie przez każde urządzenie grzewcze. Ilość tę należy wskazać orientacyjnie, np. na podstawie średniego zużycia z lat poprzednich.


Jak często należy składać zgłoszenie rejestracyjne uproszczone
Zgłoszenie składa się jednorazowo, a o ewentualnych zmianach zawartych w nim danych (np. o wymianie pieca) lub o zaprzestaniu użytkowania danego urządzenia grzewczego należy poinformować naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 7 dni od zaistnienia takiego zdarzenia. Do zgłaszania zmian służy ten sam formularz AKC-RU/AKC-ZU.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz zmianie niektórych innych ustaw.

 

Paliwa_opalowe_2019_ulotka_1.pdf

Paliwa_opalowe_2019_ulotka_2.pdf

 

 

Dodatkowe informacje