Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kałuszyn – Etap I

Nazwa projektu: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kałuszyn – Etap I
Nazwa beneficjenta: Gmina Kałuszyn
Gmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM) w ramach Priorytetu IV – Środowisko, zapobiegania zagrożeniom, energetyka, Działanie 4.1. Gospodarka wodno – ściekowa.

Nazwa projektu: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kałuszyn – Etap I
Nazwa beneficjenta: Gmina Kałuszyn
Gmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM) w ramach Priorytetu IV – Środowisko, zapobiegania zagrożeniom, energetyka, Działanie 4.1. Gospodarka wodno – ściekowa.
wartość projektu: 4 579 019,98
wartość dofinansowania: 2 092 828,05
Zrealizowana inwestycja polegała na rozbudowie sieci kanalizacyjnej i sieci zaopatrzenia w wodę części gminy wraz z modernizacją oczyszczalni w Kałuszynie.
W ramach realizacji inwestycji zostały wykonane następujące zadania:

  • wykonano 6,17 km sieci kan. sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Patok i Olszewice. Po realizacji zadania do sieci kanalizacyjnej zostało przyłączonych 105 bud. mieszkalnych oraz 1 obiekt użyteczności publicznej – świetlica środowiskowa
  • uzupełniono istniejącą sieć wodociągową poprzez dobudowę 91 mb wodociągu w miejscowości Olszewice
  • zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Kałuszynie

Prace zakończono i odebrano 20.12.2009
Inwestycja ma istotny pozytywny wpływ na środowisko przyczyniając się do poprawy stanu zdrowia osób i zwierząt na terenie objętym funkcjonowaniem systemu wod. - kan. oraz chroniąc zasoby wód podziemnych przed degradacją ilościową i jakościową. Realizacja projektu pozytywnie wpłynęła na poprawę gospodarki wodnej, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji nieoczyszczonych ścieków do środowiska.
Odcinki kanalizacji zostały przyłączone do istniejącej sieci w Kałuszynie. Nowy odcinek wodociągu został przyłączony do sieci w Olszewicach. Elementy sieci zostały sytuowane w pasach dróg gminnych oraz częściowo na ter. Skarbu Państwa i prywatnych posesji.
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013”.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Dodatkowe informacje