Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces

Tytuł operacji: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe
zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionie,

Tytuł operacji: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe
zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych.
W ramach realizacji projektu zostały przeprowadzone: zajęcia ICT, zajęcia z przedmiotów przyrodniczo
– matematycznych, zajęcia z języków obcych, zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno –
pedagogicznego, zajęcia sportowo – wychowawcze.
Całkowita wartość projektu wynosiła 24 483,00 zł
Kwota z dotacji rozwojowej na realizację projektu stanowiła 100 %
Projekt realizowany był od 01.09.2010 do 30.11.2011r.

Dodatkowe informacje