Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Żyj aktywnie, żyj ciekawie 2011

Tytuł operacji: „Żyj aktywnie, żyj ciekawie 2011”
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji , Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki
Pomocy Społecznej.

Tytuł operacji: „Żyj aktywnie, żyj ciekawie 2011”
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji , Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki
Pomocy Społecznej. Głównym celem projektu jest wsparcie tworzenia i funkcjonowania
pozaszkolnych form integracji społecznej dzieci i młodzieży w wieku od 15 do 20 lat z terenu gminy
Kałuszyn, ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, nie objętych działaniem OHP.
Projekt realizowany był od 1 kwietnia do 30 listopada 2011 r. przez OPS i Gimnazjum Publiczne w
Kałuszynie. Działania były prowadzone w trzech obszarach:
I. Aktywna integracja dla 25 kobiet i 20 mężczyzn obejmująca: 1/ zajęcia w ramach podnoszenia
kompetencji i umiejętności o charakterze zawodowym –kursy komputerowe,2/ doradztwo zawodowe,
3/ poradnictwo indywidualne i grupowe w zakresie kompetencji życiowych (doradztwo
psychologiczne i terapia uzależnień), 4/ zajęcia wyrównawcze w świetlicy- wyrównywanie szans
edukacyjnych, zajęcia informatyczno-techniczne, zajęcia artystyczno-muzyczne, plastyczne oraz
zajęcia sportowe.
II. Działania o charakterze środowiskowym dla 20 dziewcząt i 15 chłopców, 3 kobiet i 2 mężczyzn:
planowany wyjazd edukacyjno-turystyczny - obóz terapeutyczny z nauką języka angielskiego, imprezy
turystyczne (lekcje muzealne, wycieczki do teatru dla 25 dziewcząt, 20 chłopców),
III. Praca socjalna w środowisku: przygotowanie i realizacja wywiadów środowiskowych,
indywidualna i środowiskowa praca socjalna z beneficjentami ostatecznymi oraz ich otoczeniem,
pomoc w wyborze BO do projektu.
Całkowita wartość projektu wyniosła 119.221,48 zł.
Kwota z dotacji rozwojowej na realizację wynosiła – 106.703,22 zł i stanowiła 89,5 %, wkład własny
stanowił 10,5% i wynosił 12.518,26 zł.

Dodatkowe informacje