Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I – III w gminie Kałuszyn

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Wnioskodawcą projektu jest Gmina Kałuszyn. Projekt realizowany jest w Szkołach Podstawowych na terenie gminy Kałuszyn. Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I- III szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Kałuszyn dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów.
Projekt skierowany jest do 90 uczniów Szkół Podstawowych. W ramach projektu w roku szkolnym 2011/ 2012 przeprowadzono 390 h zajęć edukacyjnych oraz zakupiono doposażenie bazy dydaktycznej dla szkół. W roku szkolnym 2012/2013 zostanie przeprowadzonych 360 h zajęć edukacyjnych.
Całkowita wartość projektu wynosi 108 441,00zł
Projekt jest realizowany od 01.12.2011 do 28.06.2013r. przez Szkoły Podstawowe  w gminie Kałuszyn.
Działania prowadzone są w dwóch obszarach:
I.    zajęcia dodatkowe: m.in zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;  zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; zajęcia dla dzieci z wadami postawy; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych
II.    doposażenie: pomoce dydaktyczne.

Dodatkowe informacje