Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Dziecięca akademia przyszłości...

Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Czas realizacji: IX.2012 do VI.2013

Szkoła Podstawowa w Kałuszynie:
Wniosek I
Cele:
- wyrównywanie szans edukacyjnych 15 uczniów i uczennic poprzez zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych
- pomoc uczniom napotykającym na duże trudności w nauce lub sprawiającym problemy wychowawcze i wymagającym szczególnej opieki i pomocy w tym zakresie,
-podniesienie świadomości w zakresie możliwości wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej
- zwiększenie dostępności wsparcia psychologiczno – pedagogicznego
- wskazywanie sposobów efektywnego spędzania czasu wolnego poprzez zaangażowanie w sport

1. Zajęcia z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) – 4 godz. w miesiącu
a) Planowane zagadnienia:
- Obsługa komputera - zapoznanie z budową komputera. Uruchamianie programu komputerowego
- Praktyczne zastosowanie komputera - tworzymy i zapisujemy rysunki ulubionych postaci w programie graficznym, tworzymy zaproszenie urodzinowe - ozdabianie tekstu rysunkami oraz zdjęciami,  zagrożenia wynikające z nieograniczonego dostępu do informacji w sieci internetowej, ludzie listy piszą”- forma i sposób pisania listów elektronicznych
- Wykorzystanie komputera do wspomagania uczenia się: wykorzystywanie Logo i programów multimedialnych w procesie uczenia się,  poznajemy metody tworzenia slajdów i dodawania animacji, rozwiązywanie i tworzenie zadań matematycznych za pomocą obliczeń na komputerowym kalkulatorze, jakie są moje wyniki w nauce - tworzymy tabele i wykresy w arkuszu kalkulacyjnym
- Gry i zabawy z komputerem - omówienie zagrożeń dla zdrowia i rozwoju wynikających z niewłaściwego wyboru gier komputerowych,  

2. Zajęcia z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych – 3 godz. w miesiącu
a) Planowane zagadnienia
- Sprawność rachunkowa - działania na liczbach naturalnych w pamięci i pisemnie, prawa działań, działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, Własności liczb naturalnych, liczby pierwsze i złożone, różne sposoby zapisywania jednostek długości i masy, rysowanie i nazywanie figur, mierzenie odcinków i kątów, siatki i modele prostopadłościanów i sześcianów, Magnetyzm i elektromagnetyzm

3. Zajęcia z zakresu języków obcych – 4 godz. w miesiącu
a) Planowane zagadnienia
  - Wzbudzanie zainteresowania językiem angielskim - słuchanie popularnych piosenek, uzupełnianie tekstów, tłumaczenie, czytanie tekstów z anglojęzycznych czasopism i stron internetowych, czytanie fragmentów książek, komiksów oraz oglądanie filmów i bajek w języku angielskim,  poznawanie kultury, zwyczajów i geografii Wielkiej Brytanii oraz innych krajów anglojęzycznych, wykonywanie plakatów tematycznych związanych ze świętami obchodzonymi w Wielkiej Brytanii, praca z mapą kraju i mapą Londynu
- Zastosowanie języka angielskiego w komunikowaniu się (ustnie i pisemnie) - pisanie krótkich e-maili oraz sms-ów w języku angielskim,  przedstawianie scenek rodzajowych,  przygotowanie krótkiego przedstawienia teatralnego

4. Zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego – 3 godz. w miesiącu

Planowane zagadnienia: praca w grupie- przestrzeganie reguł , współpraca, empatia – rozpoznawanie własnych i cudzych uczuć, stereotypy i uprzedzenia, poczucie własnej wartości, jak podejmować decyzje – odpowiedzialność, jak porozumiewać się z innymi, jak radzić sobie ze stresem, konflikty i ich rozwiązywanie, zachowania agresywne – rozpoznawanie, opanowywanie, przezwyciężanie, sposoby efektywnego uczenia się

5. Zajęcia sportowo-wychowawcze – 6 godz. w miesiącu  

Planowane zagadnienia: Zajęcia terenowe nordic-walking, zabawy i gry terenowe, wycieczka rowerowa nad stawy w Gołębiówce, siatkówka, aerobic i tańce grupowe, wyjazdy na basen, wyjazd do kina

Dodatkowe informacje