Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Dziecięca akademia przyszłości... - II

Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Czas realizacji: IX.2012 do VI.2013

Szkoła Podstawowa w Kałuszynie:
Wniosek II
Cele:
- wyrównywanie szans edukacyjnych 15 uczniów i uczennic poprzez zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych
- wzmocnienie oferty edukacyjnej szkoły,  dostosowanie jej do potrzeb i oczekiwań uczestników projektu
- pomoc uczniom napotykającym na duże trudności w nauce lub sprawiającym problemy wychowawcze i wymagającym szczególnej opieki i pomocy w tym zakresie,

1. Zajęcia z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) – 4 godz. w miesiącu

a) Planowane zagadnienia: Przygotowanie folderu reklamowego szkoły - Uczeń będzie pracował z edytorem tekstu, edytorem grafiki i programem do obróbki zdjęć.
Projekt wyjazdu na wycieczkę szkolną. - Uczeń będzie pracował z arkuszem kalkulacyjnym, programem do tworzenia prezentacji multimedialnych i będzie doskonalił umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie.
Zabawa z dźwiękiem - Uczeń będzie pracował z edytorem plików dźwiękowych, edytorem plików video i modułem dźwiękowym programu „Logomocja”.  Po zapoznaniu się z programem „Audacity” uczniowie nagrają reklamę dźwiękową. 


2. Zajęcia z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych – 3 godz. w miesiącu

a) Planowane zagadnienia - Sprawność rachunkowa , działania na liczbach naturalnych w pamięci i pisemnie, prawa działań,  działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, Matematyka na co dzień, różne sposoby zapisywania jednostek długości i masy, Figury na płaszczyźnie i w przestrzeni, rysowanie i nazywanie figur, mierzenie odcinków i kątów, siatki i modele prostopadłościanów i sześcianów, obliczanie obwodów i pół w sytuacjach praktycznych, Odgłosy, hałas, muzyka i dźwięki, magnetyzm i elektromagnetyzm


3. Zajęcia z zakresu języków obcych – 4 godz. w miesiącu

a) Planowane zagadnienia: Wzbudzanie zainteresowania językiem angielskim, słuchanie popularnych piosenek, uzupełnianie tekstów, tłumaczenie, czytanie tekstów z anglojęzycznych czasopism i stron internetowych, czytanie fragmentów książek, komiksów oraz oglądanie filmów i bajek w języku angielskim, poznawanie kultury, zwyczajów i geografii Wielkiej Brytanii oraz innych krajów anglojęzycznych

4. Zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego – 3 godz. w miesiącu
Planowane zagadnienia: Praca w grupie- przestrzeganie reguł , współpraca, Empatia – rozpoznawanie własnych i cudzych uczuć, stereotypy i uprzedzenia, Poczucie własnej wartości, jak podejmować decyzje – odpowiedzialność, jak porozumiewać się z innymi, jak radzić sobie ze stresem, Konflikty i ich rozwiązywanie, Zachowania agresywne – rozpoznawanie, opanowywanie, przezwyciężanie, sposoby efektywnego uczenia się


4.5. Zajęcia sportowo-wychowawcze – 6 godz. w miesiącu

Planowane zagadnienia: Diagnoza sprawności fizycznej przy użyciu znanych testów sprawnościowych (3 razy w ciągu trwania projektu) - zachęcanie do podnoszenia swojej sprawności, Podnoszenie poziomu cech motorycznych – eksponowanie osiągnięć ucznia, wdrażanie do pokonywania własnych słabości, rozwijanie wiary we własne siły, przełamywanie lęków i obaw.

Dodatkowe informacje