Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Dziecięca akademia przyszłości... - III

Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Czas realizacji: IX.2012 do VI.2013

Szkoła Podstawowa w Kałuszynie Filia w Chrościcach:
Wniosek III
Cele:
- wyrównywanie szans edukacyjnych 18 uczniów i uczennic poprzez zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych
- wzmocnienie oferty edukacyjnej szkoły,  dostosowanie jej do potrzeb i oczekiwań uczestników projektu
- pomoc uczniom napotykającym na duże trudności w nauce lub sprawiającym problemy wychowawcze i wymagającym szczególnej opieki i pomocy w tym zakresie,
- zwiększenie dostępności wsparcia psychologiczno – pedagogicznego

1. Zajęcia z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) – 4 godz. w miesiącu

a) Planowane zagadnienia - Komputerowe programy edukacyjne, Tworzenie albumów, folderów, komiksów i tomików wierszy – opowiadań, Projektowanie zaproszeń, dyplomów

2. Zajęcia z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych – 3 godz. w miesiącu

a) Planowane zagadnienia - zadania do rozwiązania ukryte w bajkach i opowiastkach, zważę, zmierzę, zapłacę i zdążę na czas- matematyka w praktyce, matematyczne potyczki- konstruowanie gier, leśne ABC – wszystko o lesie.

3. Zajęcia z zakresu języków obcych – 4 godz. w miesiącu

a) Planowane zagadnienia - Wzbudzanie zainteresowania językiem angielskim (czytanie i słuchanie prostych historyjek i komiksów w języku angielskim, oglądanie bajek, przedstawianie ulubionych bohaterów), rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu (zabawy ruchowe, rysowanie ze słuchu), Rozwijanie sprawności mówienia

4. Zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego – 3 godz. w miesiącu

a) Planowane zagadnienia - komunikacja na co dzień, jak radzić sobie z przegraną?, pozytywna rywalizacja, Uczyć się, ale jak?, wiem, umiem, potrafię- kształtowanie poczucia własnej wartości.

5. Zajęcia sportowo-wychowawcze – 6 godz. w miesiącu 

a) Planowane zagadnienia - Aktywność ruchowa i zdrowotna, Regularna zajęcia fizyczne w terenie z wyznaczeniem szlaków biegowych i spacerowych, Współdziałanie w grupie, zespole, Teatr- otwartość na świat i ludzi, świadome uczestnictwo w kulturze, Poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.

Dodatkowe informacje