Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn

Gmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny System Transportowy” Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Gmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny System Transportowy” Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
Niniejsza inwestycja zlokalizowana jest w gminie Kałuszyn, należącej do powiatu mińskiego, położonego w centralnej części województwa mazowieckiego.
Przedmiotem projektu jest modernizacja dróg gminnych zlokalizowanych w gminie Kałuszyn, które łączą się bezpośrednio z drogą krajową nr 2 oraz drogą powiatową.
Projekt zakłada przebudowę odcinków dróg o łącznej długości 2,17 km. W wyniku realizacji przedsięwzięcia, drogi te uzyskają na całej długości nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,0 m oraz utwardzone, obustronne pobocza o szerokości 0,5m.
Ponadto, na obu modernizowanych drogach planowana jest modernizacja systemu odwodnienia nawierzchni – rowów oraz przepustów. W ramach projektu przewidziano wykonanie elementów infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo użytkowników drogi.
Realizacja projektu, poprzez poprawę jakości i przepustowości sieci drogowej w regionie przyczyni się do zwiększenia spójności komunikacyjnej i przestrzennej w subregionie warszawskim wschodnim. Niniejsze przedsięwzięcie ułatwi komunikację, o charakterze lokalnym i ponadlokalnym na obszarach poza metropolitalnych.
Projekt przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.
Planowany termin zakończenia prac: 30.06.2011
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013”.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu
wartość projektu: 1 171 608,73 zł
wartość dofinansowania: 995 867,42 zł

Dodatkowe informacje