Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Zagospodarowanie szkolnego obiektu sportowego w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych w Kałuszynie

Projekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

        Całkowita wartość projektu: 32 399,25 zł
        Kwota dofinansowania: 22 264,90 zł

W ramach realizacji projektu zostanie zakupiony sprzęt sportowy oraz przeprowadzone zostaną zajęcia:

  1. Zajęcia kick-boxingu  dla grupy wiekowej 14-16 lat prowadzone są dla chłopców
  2. zajęcia z piłki nożnej dla grupy wiekowej 10 - 11 lat prowadzone są dla chłopców
  3. zajęcia z piłki nożnej dla grupy wiekowej 12-13 lat prowadzone są dla chłopców
  4. zajęcia z piłki nożnej dla grupy wiekowej 14-15 lat prowadzone są dla chłopców
  5. zajęcia z piłki nożnej dla dorosłych dla mężczyzn 
  6. zajęcia z piłki siatkowej dla grupy 14 – 16 lat prowadzone są dla dziewcząt i chłopców

Wszystkie zajęcia prowadzone są po zakończeniu zajęć szkolnych. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Projekt realizowany jest od stycznia do czerwca 2012r.

3. Regulamin
 Regulamin zajęć sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez
Gminę Kałuszyn w ramach projektu
”Zagospodarowanie szkolnego obiektu sportowego w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych w Kałuszynie”
w hali sportowej  w Szkole Podstawowej w Kałuszynie, kompleksie boisk „ORLIK 2012” oraz boisku piłkarskim KS VICTORIA KAŁUSZYN.

1.    Celem prowadzonych zajęć sportowo-rekreacyjnych jest angażowanie mieszkańców gminy Kałuszyn do różnorodnych form aktywności ruchowej i zainteresowań sportowych.
2.    Każdy uczestnik zajęć sportowo-rekreacyjnych zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego Regulaminu
3.    Rodzice i opiekunowie zezwalają swoim dzieciom na uczestnictwo w zajęciach sportowych na własną odpowiedzialność, co oznacza, że w przypadku nie stwierdzenia rażących uchybień ze strony organizatora zajęć, zwolniony jest on z odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe w czasie tych zajęć wypadki.
4.    Obowiązkiem uczestnika zajęć sportowo-rekreacyjnych jest informowanie instruktora przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swojej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń.
5.    Uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń instruktora dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.
6.    Zajęcia są prowadzone dla określonych grup wiekowych.

1.Zajęcia kick-boxingu prowadzone są dla grupy wiekowej 14-16 lat dla chłopców
2. zajęcia z piłki nożnej dla dorosłych prowadzone są dla mężczyzn 
3. zajęcia z piłki nożnej dla grupy wiekowej 10 - 11 lat prowadzone są dla chłopców
4. zajęcia z piłki nożnej dla grupy wiekowej 12-13 lat prowadzone są dla chłopców
5. zajęcia z piłki nożnej dla grupy wiekowej 14-15 lat prowadzone są dla chłopców
6. zajęcia z piłki siatkowej dla grupy 14 – 16 lat prowadzone są dla dziewcząt i chłopców

Wszystkie zajęcia prowadzone są po zakończeniu zajęć szkolnych.
7.    Uczestnik zajęć sportowych lub jego rodzic (opiekun) ma obowiązek sprawdzić przed przystąpieniem do zajęć czy sprzęt sportowy jest kompletny, technicznie sprawny i dostosowany do jego potrzeb. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu sprzętu należy zawiadomić o zaistniałym fakcie instruktora.
8.    Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz jego przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń. Stawienie się dziecka na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do uprawiania sportu.
9.    Powyższy regulamin dotyczy wszelkich zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez szkołę.
10.    Każdy uczestnik zajęć sportowo-rekreacyjnych jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo własne i innych współuczestników.
11.     Udział w zajęciach jest bezpłatny.
12.     Maksymalna liczba osób na każde zajęcia to 25 osób.
13.    O zapisie na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń do instruktora prowadzącego określone zajęcia.
14.    Każdy z niepełnoletnich uczestników zajęć jest zobowiązany do dostarczenia zgody uczestnictwa w zajęciach podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna. 
15.    Każdy uczestnik zajęć we własnym zakresie zapewni strój sportowy.

Dodatkowe informacje