• Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

 

  • Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego

 

  • Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

 

 

  • Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące

 

  • Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące

 

  • Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności